Lomaý elektrik tigir

Hytaýda elektrik welosiped öndürijisi, zawod, üpjün ediji

Hytaýda iň oňat elektrik welosiped öndürijileriniň, zawodlarynyň we üpjün edijileriniň biri hökmünde.Ewig 10 ýyl bäri yzygiderli elektrik welosiped seriýasyny öndürmäge üns berýär.OEM & ODM-de baý tejribämiz we iň oňat ideal önümleri dizaýn etmegiňize kömek edip biljek döredijilik gözleg topary bar.Premium hilimize esaslanýarwe hyzmat, global dilerler bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygymyz bar.Biziň wezipämiz, elektrik welosiped işiňiziň ösmegine kömek etmekdir.

https://www.ewigbike.com/wholesale-electric-bicycle/

Elektrik welosiped lomaý we OEM / ODM hyzmatlary

“Ewigbike” elýeterli bahalarda dürli hilli elektrik tigirlerini hödürleýär.Iki ýyllyk öndürijiniň kepilligi we LIFETIME tehniki goldawy bilen, lomaý hilli elektrik welosipedlerine arkaýyn bolup bilersiňiz.“Ewig” elektrik tigirleriniň hiline şeýle bir doly ynamymyz bar welin, hatda elektrik tigiriňiziň bütin DURMUŞY üçin öndürijiniň kepilligini uzaltmak mümkinçiligini hödürleýäris !!Başga hiç bir marka bu giň kepilligi teklip etmeýär.

Elektron bölekleri:Motorhli bölekleri Motor güýji / batareýa kuwwaty / markasy ýaly sazlap bolýar.

Komponentler bölekleri:Aksesuarlary çarçuwanyň ululygy / Fork / Şina / Tormoz / Derailleur ýaly dürli marka we model bilen sazlap bolýar

Reňk:Pantong reňk belgisi berilýänçä gyzyl, mämişi, sary, ýaşyl, ýaşyl, gök, gyrmyzy we beýleki dürli reňkler.

LOGO we dekallar düzülip bilner. LOGO üçin lazer nagyşlary, gyzgyn möhürlemek we çap etmek.

Gaplamak:Düzülip bilinýän gaplamalaryň 30 toplumy.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Näme üçin bizden lomaý elektrik tigir?

Has arzan nyrh we hünär taýdan ýokary hilli önümler bilen elektrik welosipedlerini lomaý satyn almak, arzan bahadan iň oňat enjamlara elýeterliligi üpjün edip biler.Göni elektron welosiped öndürijisi hökmünde gönüden-göni çeşmeden satyn alyp bilersiňiz - üçünji taraplar, goşmaça çykdajylar ýa-da düşnüksiz üpjünçilik liniýalary ýok.

OEM & ODM & R&D

Ebike önümçiliginde 10 ýyllyk tejribe.50-den gowrak ökde işçi we gözleg-in engineener size telekeçiligi ösdürmäge kömek edýär.

Lomaý satuwdan pes MOQ

Zawodyň göni bahasy, araçy ýok.Köp welosiped ätiýaçda saklanýar, üpjünçilik möhletini tygşytlamak we saklamak bahasyny azaltmak üçin uglerod e welosipediniň gaçmagyny goldaň.

Gysga gowşuryş wagty

Islän wagtyňyz ýygnamak üçin köp sanly markaly aksessuarlary goýduk.Nusgalar üçin 7-15 gün, köpçülikleýin sargytlar üçin 30-45 gün.

Qualityokary hilli önümler

Nemes önümçilik usullary bilen uglerod e welosipedlerimiz bazarda ýokary hilli we arzan bahadan satyjylara has köp girdeji almaga mümkinçilik berýär.

Lomaý elektrik welosipediniň görnüşleri

“Ewig” dürli lomaý elektrik tigirleriniň köp görnüşini öndürýär.Commol gatnawy üçin amatly bukulýan elektron tigirlerden we şäher elektron tigirlerinden, uglerod e MTB we doly asma e MTB welosipedlerinden başlap, islendik müşderä laýyk boljak bir zat bar.Dag e-welosipedlerimiz, ýoldan welosiped sürmek üçin iň oňat gabat gelýär, bukulýan elektrik welosipedimiz bolsa müşderi bazasyny hödürlemek üçin amatly, güýçli alternatiwadyr.

https://www.ewigbike.com/wholesale-electric-bicycle/

Elektrik dag welosiped lomaý satuwy

EWIG E3Hytaýyň uglerodydyrelektrik dag tigirýokary öndürijilik we uzak aralyk üçin guruldy.1 ýyllyk dizaýn we ösüşden soň bu täze ajaýyp welosiped şu ýerde.

Iň ýokary tizligi 25kh / sag we depä çykmak ukyby bilen ebike dünýäsinde deňi-taýy bolmadyk iň çalt elektrik welosipedidir.

Islendik daşarky ýerleri dolandyryp bilýän iň soňky elektrik dag welosipedi hökmünde döredilen bu dynç günleri gezelenç etmek, işe gitmek ýa-da diňe şähere gitmek üçin ýollarda ajaýyp.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.ewigbike.com/wholesale-electric-bicycle/

Doly asma elektrik dag tigir

Ewig ELERIDE 2anElektrik Dag Bike ýokary öndürijilik we uzak aralyk üçin guruldy.Bu iň ýokary tizlikli 30KM / H we depä çykmak ukyby bilen ebike dünýäsinde deňi-taýy bolmadyk iň çalt elektrik welosipedidir.

TheELERIDE2çarçuwasy, ähli elektronikasyny rahat birleşdirip, ýeňil we ygtybarly bolar.Güýçli bafang M600 / M500 orta hereketlendiriji, ýokary öndürijilikli LG 17.8ah batareýasy, iki sany “Shimano” zynjyry we 12 tizlikli “Shimano” dişli bilen birleşdirilende has ýeňil, işlemek aňsat, has amatly, has çalt we energiýa dykyz bazardaky elektrik tigirleri.

Bu uglerod süýümli dag welosipedi, diňe Rockshox RECON Suspension, Magura MT5 tormozlary, shimano M7100 Shift lever we Arka Derailleur ýaly ýokary hilli öndürijilik komponentlerini ulanmak däbini dowam etdirýän iň ýokary hilli komponentler bilen.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
https://www.ewigbike.com/wholesale-electric-bicycle/

Uglerod Elektrik Çagyl Tigir Lomaý

Iň gowusyçagyl e-welosipedlerAdatça orta hereketlendiriji hereketlendiriji ýa-da ýokary hilli arka merkezi hereketlendirijileri we ýeňil uglerod çeňňegi we çarçuwasy bar.HalaýanEWIG eleride3modeli.

Gidrawlik disk tormozlarynyň güýjüniň arkadadygyny bilip, has ýokary tizlige ýetmäge mümkinçilik berýär.Çarçuwanyň geometriýasy we öň tarapyndaky barlar size aerodinamiki ýagdaýy berýär, şol bir wagtyň özünde islendik sebiti çözüp bilersiňiz.

Gowy hilli e-çygly welosipedler zarýad bermek üçin çarçuwanyň aşagyndan süýşýän we 700c we 650b tigirler üçin adaty teker arassalanylýan batareýa bilen 17 kg töweregi bolmaly.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Elektrik welosipediniň lomaý satuwy

Elektrik welosipediniň lomaý satuwy

E7S elektrik bukulýan welosipedýokary hilli esasy komponentler bilen gurlan ähli maksatly güýçli elektrik tigiridir.

Elektrikli mini bukulýan tigirler güýçli, elýeterli, çydamly, asuda, arassa görnüşli, ulanmak aňsat we size tonna gyzykly getirip biler!Bu şäheriň üsti bilen ýa-da zarbalary siňdirmek üçin integral farasy we asma ýoly bilen ýeňil ýollarda ajaýyp ýerine ýetirýär.

Uterolagçy, uly, tötänleýin çapyksuwar ýa-da sport muşdagy bolsun, bu hemmeler üçin gurlan çin elektrik mini bukulýan tigirler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Esasy şäherlerde importçylary gözlemek

Önümlerimiziň sanawyny katalogyňyza goşup, sebitiňizde paýlamak isleýärsiňizmi?

Esasy şäherlerde ýa-da sebitlerde importçylary gözleýäris.Olara inwentar we abatlaýyş bölekleri bilen hyzmat edip biljek belli bir sebit üçin ýer bermek isleýäris.Hyzmat meýdany üçin welosipedlerimizi import edip we paýlap bilýän distribýutorlary, welosiped dükanlaryny ýa-da işewür adamlary gözleýäris.Iň pes sargyt 20 aýakly gapda 50 töweregi e-tigir ýa-da 40 aýakly gapda 100 e-tigir.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Elektrik welosipediniň aýratynlyklary

EWIG E3
Eleride2
Eleride 3
EWIG Foldby E7S
EWIG E3
27.5 EWIG E3 7s
Model EWIG E3 (7 tizlik)
Ölçegi 27.5 * 17
Reňk Gara gyzyl
Agram 18KG
Boý aralygy 165MM-195MM
Çarçuwa we beden
Çarçuwa Uglerod T700 Pressfit BB 27.5 "* 17
Fork 27.5 * 218 mehaniki gulplama gidrawlik asma wilka, Syýahat: M9 * 100mm
Kök Alumimium AL6061 31,8 * 90mm +/- 7 derejeli W / lazer nyşany, çägeli gara
Tutuş paneli Alýumin SM-AL-118 22.2 * 31,8 * 600mm, IVMONO nyşany, gara
Tutmak LK-007 22.2 * 130mm
Garnitura GH-592 1-1 / 8 "28,6 * 41,8 * 50 * 30
Eer Doly gara, ýumşak
Oturgyç 31,6 * 350mm gara
Derailleur ulgamy
Lift “SHIMANO Tourney TX-50 7” tizligi
Yzky Derailleur SHIMANO Tourney RD-TZ50
Tormoz
Tormoz SHIMANO BD-M315 RF-730MM, LR-1350MM
Motor / kuwwat
Motor 250W 36V
Batareýa LG 7.8Ah
Zarýad beriji 36v 2A
Dolandyryş LCD displeý
Iň ýokary tizlik 25Km / sag
Tigir
Rim Alumimum garyndy 27.5 "* 2.125 * 14G * 36H, ini 25mm
Şinalar CST C1820 27.5 * 2.1
Hub Alumimum 4 podşipnik, 3/8 "* 100 * 110 * 10G * 36H ED
Geçiriş ulgamy
Freewheel Rihui 14T-32T, 9s
Krankset JINÇEN 165MM
Zynjyr KMC Z9 / GY / 110L / RO / CL566R
Pedallar B829 9 / 16BR alýumin
Jikme-jiklikler
Bellik Gaplamagyň ululygy:
29 "x19": 1450 * 220 * 760mm
29 "/ 15/17 & 27.5" x19: 1410 * 220 * 750mm
27.5 "/ 15/17: 1380 * 220 * 750mm
bir 20 metrlik konteýner 120 sany ýük göterip biler
Eleride2
27.5 EWIG E5
Model Eleride2 (12 tizlik)
Ölçegi 29 '' * 2.6
Reňk Gara
Agram NW: 25KG, GW: 28KG
Boý aralygy 175MM-195MM
Çarçuwa
Çarçuwa T800 Ugler
Fork Rokşoks RECON
Sürüji
Lift Shimano SLX, M7100 12speed
Derailleur Shimano SLX, M7100 12speed
Krankset Bafang 38T
Zynjyr KMC
Tormoz
Tormoz Magura MT5
Kokpit
Kök Ulaltmak
Tutuş paneli Ulaltmak
Tutmak VELO
Otur
Eer gara reňk
Oturgyç  L: 200mm Dia : 31.6
Tigirler
Freewheel Shimano M7100 12speed 10-45T
Şinalar Schwalbe Addix Speedgrip teker 29
Pedallar Wellgo
Rim Garyndy rim, 406 * 23C * 24H F: 24 / R: 36
Hub 32H
Motor Bafang, M600
Bellik
Bellik     Gaplamagyň ululygy:
165 * 825 * 22CM
 
Eleride 3
27.5 EWIG X5 M2000-27
Model Eleride 3 (9 tizlik) Gravel E welosiped
Ölçegi 52 sm
Reňk Gara
Agram 21KG
Boý aralygy 170-175cM
Çarçuwa Uglerod T800
Fork Uglerod T800
Sürüji
Lift Shimano M2000
Öňki derailleur Shimano M2000
Yzky Derailleur Shimano M2000
Krankset MPF-FK 53T
Zynjyr KMC 9S
Tormoz
Tormoz Gidrawlik tormoz Tektro
Kokpit
Kök Şunmeng, ultra-ýeňil baldak
Tutuş paneli Alumimium ∮22.2x∮31.8mm W: 600mm
Tutmak Rezin tutawaç
Otur
Eer Pumşak PU gara reňk
Oturgyç ∮30.8 L : 350mm
Tigirler
Freewheel 11-34T
Şinalar CST 40-622 (28x1.5 -700x38c)
Pedallar adaty ýol welosiped pedaly
Rim Alýumin gara 700C * 38 birmeňzeş deşik F: 24 / R: 36
Hub Hub 24H çalt çykarylýar
Motor AIKEMA 250W
Batareýa 36V X14Ah (SAMSUNG 3500mAh)
Dolandyryş Mawy nokat 250W
Ekran SW-102
Bellik
Bellik     Gaplamagyň ululygy:
 
 
 
bir 20 metrlik konteýner 120 sany ýük göterip biler
EWIG Foldby E7S
27.5 EWIG E5
Model EWIG Foldby E7S (7 tizlik)
Ölçegi 20 dýuým
Reňk Gök / Gara / Ak
Agram 14.5KG (GW 21KG)
Boý aralygy 165MM-195MM
Çarçuwa
Çarçuwa Uglerod T700
Fork Uglerod T700
Sürüji
Lift Shimano Tourney
Öňki derailleur NA
Yzky Derailleur Shimano RD-TY300
Krankset Prowheel 48T
Zynjyr KMC
Tormoz
Tormoz Öň we yzky mehaniki Disk tormozy, 160mm G3 disk tormozy
Kokpit
Kök  
Tutuş paneli Microshift 7S / P.
Tutmak Kauçuk
Otur
Eer Ergonomiki rahatlyk eýeri
Oturgyç Alýumin
Tigirler
Freewheel Shimano MF-TZ500-7
Şinalar 20 * 1.95 Kenda
Pedallar Süýşmeýän pedaly eplemek
Rim Iki gatly al-alumiý disk tormoz kesiji halka
Hub Alumimum
Motor 250w ýokary tizlikli hereketlendiriji
Bellik
Bellik     Gaplamagyň ululygy:
86 * 42 * 72 sm
Arassa agramy: 14.5kg;Jemi agramy: 21kg
 
 

Näme üçin Hytaýda elektrik welosiped üpjün edijisi hökmünde saýlaň

Professional elektrik welosiped öndürijisi we zawody hökmünde müşderimiziň tehniki, önümçilik, satuwdan soň gözleg we gözleg topary bolmak, müşderileriň ýüzbe-ýüz bolýan dürli welosiped meselelerini çözmek üçin dürli elektrik welosiped çözgütlerini çalt we hünär taýdan üpjün etmekdir.Müşderilerimize diňe elektrik welosipedini satmakda, çykdajylary dolandyrmak, elektrik welosiped dizaýny we çözgütler we satuwdan soň beýleki zatlary satmakda gowy iş etmeli, müşderileriň artykmaçlyklaryny ýokarlandyrmak üçin müşderilere bu meseläni çözmäge kömek ederis.

Çalt eltip bermek:Çalt eltip bermek hyzmatyny edýäris.esasan adaty elektrik welosipedleri üçin 7 günüň içinde çalt eltip bolýar.Köp mukdarda 30-45 gün.

Uzak kepillik möhleti:2iň bolmanda ýyl kepilligi, müşderiniň talaplaryna laýyklykda 3 ýyldan 5 ýyla çenli uzaltmak dogry.

Bäsdeşlik bahasy:  Elektrik welosipedleriniň köpüsi, esasanam elektrik dag welosipedleri we bukulýan elektrik welosipedleri beýleki üpjün edijilere garanyňda bahada has bäsdeşlik edýär.

Güýçli gözleg:  Elmydama bazar tendensiýasyna görä uglerod tigirlerinde täzelikleri saklaýarys.Pikirleriňize we maslahatlaryňyza esaslanyp gözleg we ösüş etmek dogry.

“E-Bike” lomaý satuwy barada ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Näme üçin lomaý elektrik tigirleri satyn almaly?

Has arzan nokat we hünär taýdan ýokary hilli önümler bilen lomaý satuwda elektrik tigirleri satyn almak, arzan bahadan iň oňat enjamlara girmegi üpjün edip biler.Çeşmeden gönüden-göni satyn alyp bilersiňiz - üçünji taraplar, goşmaça çykdajylar ýa-da üpjünçilik liniýalary ýok.

Haýsy lomaý tigir satyn alyp bilerin?

Lomaý satuwda elýeterli elektron tigirlerimiziň toplumy:

Elektron tigirler

Şäher elektron tigirleri

Dag e-tigirleri

Elektrik tigirleriniň hili nähili?

Hil bilen gyzyklanýarys.Elektron tigirimizi has gowulaşdyrmak isleýäris, ýöne şol bir wagtyň özünde elektron tigirini sarp edijä elýeterli bahada saklamak isleýäris.Elektron tigiriň funksiýalarynyň uzak we gysga aralyga welosiped sürmegi bilen sazlaşykly bolmagy möhümdir.Mysal üçin, ygtybarly elektron welosiped sürmek tejribesi üçin diňe iň oňat dişli komponentleri, tormoz ulgamlaryny, hereketlendirijileri we tekerleri ulanýarys.

Haýsy motor almaly?

E-welosiped satyn alanyňyzda diňe iki sany motor görnüşi bar.Motor görnüşleriniň ikisi hem gaty ygtybarly, energiýa tygşytlaýjy we “E-Bike” pudagynyň geljegi bolar.

1) Yzky Hub Drive Motors:

Yzky konsentrator hereketlendirijileriniň iki görnüşi bar;

Göni disk: Speedokary tizlikli tekiz gatnawlar üçin iň gowusy, “dik” depelere däl-de, köp depelere çykmak üçin amatly, maşk, ulag we güýmenje üçin ajaýyp.

Dişli merkez:Agyr ýükleri we dik depeleri götermek üçin iň gowusy!Emma gatnaw, maşk we güýmenje ýaly ähli programmalar üçin gowy işläň.Bu hereketlendiriji batareýa gutarsa ​​gaty täsirli.

2) Orta Drive / Merkezi Drive Motors:

“Mid Drive / Center Drive Motors”, adatça iň uzyn aralygy berýän iň täsirli hereketlendirijilerdir.Applicationshli programmalar üçin ajaýyp;depeler, tizlik, aralyk, gatnaw, maşk we hezil.Bu hereketlendirijiler has ýeňil we welosiped bilen işlemegiň has gowy aýratynlyklary üçin has gowy agyrlyk merkezine eýe.Onlyeke-täk kemçilik, Orta Drive / Center Drive Motor, merkezi hereketlendiriji motordan has gymmat bolup biler.Emma mümkin bolsa, goşmaça çykdajylara mynasyp.

Bilmeli iki sany E-Bike şerti

TORKUE:Nýuton metrlerde (ýa-da Nm) ölçenen tork, güýjüň aýlanyş ölçegidir we elektron tigirli motoryň çykyşy barada pikir isläniňizde üns bermeli san.Has köp tork, çyzykdan has köp güýç we pedalyňyzy has güýçlendirmek diýmekdir.Tigir näçe agyr bolsa, şonça-da köp tork gerek.Has ýeňil ýol welosipedleri adatça 30-40Nm tork, yz we ýük modellerinde azyndan 80Nm bolýar we ýolagçy tigirleriniň köpüsi bir ýere düşýär.

WAT sagatlary:Elektron welosipediň batareýasynyň göwrümi watt-sagatda (ýa-da Wh) ölçelýär, bu batareýada saklanýan energiýanyň mukdaryny we her sagatda näçe watt berip biljekdigini görkezýär.San näçe köp bolsa, aralyk şonça-da uly, ýöne näçe çalt gitseňiz, şonça-da az aralyk alarsyňyz.Şeýlelik bilen, 500 wattlyk hereketlendiriji bilen jübütlenen 504Wh batareýa size iň ýokary kömek wagtynda bir sagatlyk ýol berse, şol güýjüň ýarysyna golaý sürmek diapazonyňyzy iki esse artdyrar.

Göz öňünde tutmaly beýleki “E-Bike” aýratynlyklary

Batareýany gulplamak:Elektrikli welosiped wariantlary giňelmegi bilen markalar batareýalary has birleşdirýär, bu bolsa tigiriň has ýumşak görünmegine sebäp bolýar (we hakyky welosiped ýaly).Batareýalaryň köpüsi welosipediň gulpuny açýar we açmak we aýyrmaga mümkinçilik berýän açar bilen gelýär, bu köp peýdaly maksatlara hyzmat edýär: Batareýany aýyryp, welosipedden zarýad alyp bilersiňiz, gulplanan batareýa ogrynyň öňüni alýar (we umyt edýär) ogurlamak we batareýasy aýrylan elektron welosiped welosiped tekerine münmek üçin has ygtybarly we ädim ätmek üçin has ýeňil.

Giň tekerler:Elektron tigirler adaty welosipedlere garanyňda has uzak wagtlap has ýokary tizligi saklamaga ukyplydygy sebäpli, goşmaça gözegçilik isleýärsiňiz.Has giň tekerler has gowy çekiş we asfaltdan az jeza bilen çykmak erkinligini üpjün edýär we asma wilka gözläp bilýän has kyn ýollaryňyzy düzmäge kömek eder.Gowy disk tormozlary hem ýokary tizlikde agyr tigir sürmek üçin hökmany zat.Bu bökjek ýer däl.

Uglerod süýümi elektrik tigir çarçuwasy

Häzirki zaman uglerod süýümli elektrik welosiped çarçuwalaryny, monokok dizaýnyny beýan etmek üçin köplenç ulanylýan söz, önümiň ýüklerini we güýçlerini bir deriniň üsti bilen dolandyrýandygyny aňladýar.Aslynda, hakyky monokok ýol welosiped ramkalary gaty seýrek we tigir sürmekde görülýän zatlaryň köpüsinde diňe monokok öň üçburçlygy bar, oturgyçlar we zynjyrlar aýry-aýry öndürilýär we soňra birleşdirilýär.Bir gezek doly çarçuwada gurlan bulara has dogry ýarym monokok ýa-da modully monokok gurluşy diýilýär.Allied Cycle Works tarapyndan ulanylýan bu usul we welosiped pudagynda iň giňden ýaýran.

Senagatyň terminologiýasynyň dogrudygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan, adatça ilkinji ädimler öňünden bölünip çykýan uglerodyň uly böleklerini aýry böleklere bölýär, olaryň her biri belli bir ugurda galypdyr.“Allied Cycle Works” ýagdaýynda uglerodyň, saýlanyşyň we ugrukdyryşyň aýratyn saýlanylyşy, tertip tertibi diýlip atlandyrylýan ply gollanmada birleşýär.Bu, deslapky uglerodyň galyndylaryň nirä gidýändigini anyk görkezýär.Her eseriň sanalan ýerinde jübüt tapma diýip pikir ediň.

Uglerod süýümli ramkalar köplenç arzan we öndürmek üçin aňsat hasaplanýar, ýöne hakykat, bu gatlak prosesi gaty köp wagt talap edýär we gymmat düşýär. rezin ýelimliligi peselýär. Guraly süýşürmek we doldurmak näçe aňsat bolsa, şonça-da gowy konsolidasiýa bolýar.Formanyň deslapky ululygy, soganlaryň soňky görnüşine ýetmek üçin uzak ýol geçmeli däldigini üpjün edýär.

Model we ululygyna mahsus bolan galyp, çarçuwanyň daşky ýüzüni we görnüşini görkezýär.Bu galyplar, adatça polatdan ýa-da alýuminiýadan işlenýär, gaýta-gaýta ulanmak üçin we üýtgewsiz gurulýar.

E Bike Carbon Vs Alýumin

Uglerod çarçuwaly elektrik tigir satyn alanyňyzda seresap bolmalymy?Uzak dowam edýärmi we alýumin çarçuwalary ýaly güýçlimi?Bu soraglar hemişe eşidýäris.Gysga jogap, iki materialyň hem artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.

Uglerod bilen alýuminiň arasyndaky esasy tapawut agram we münmegiň hiline gelýär.Uglerod çarçuwalary, adatça, alýuminden birneme ýeňil - dag çarçuwalary üçin bir funt sterlinge çenli. Uglerod elektrik tigirleri alýuminiýden has köp uglerod bilen nemlendirilýär.Alýumin çarçuwalaryna garanyňda uglerod çarçuwalarynda burulýan berklik köplenç uludyr, emma alýumin çarçuwalaryna garanyňda gaty ýa-da gaty uglerod çarçuwalarynyň agram artykmaçlygy az.Netijede, çykdajy hemişe uly üns bolar.Alýumin çarçuwalary hemişe diýen ýaly arzan.

'Has gowusy' diýen zat ýok.Her bir materialyň we gurluşygyň dürli artykmaçlyklary we kemçilikleri bar. Uglerodyň iň uly artykmaçlygy, güýç we çeýe häsiýetleriň düzülişi bilen dolandyrylyp bilinmegi we materialyň metallara bolşy ýaly aýratynlyklaryna bagly bolmazlygydyr.

Uglerod E welosiped bahasy

Tigir sürmek meselesine näçe çynlakaý çemeleşseňiz, şonça-da uglerod elektrik dag welosipedleriniň bahasynyň asmana çykyp biljekdigini, şeýle hem motosikller we awtoulaglar bilen bäsleşip biljekdigini görüp başlarsyňyz!Haýsy welosipedleriň bahasyna laýykdygyny berk bilip bilmän, maksat edinmek üçin amatly bahany kesgitlemek kyn.biriniň bahasy näçe bolmaly?Welosiped dizaýnyna, önümçiligine we satuwyna girýän dürli komponentlere we faktorlara düşüneniňizden soň, sürüş stiliňiz we islegleriňiz üçin iň oňat, iň amatly ýol tigirlerini tapmak has aňsat bolar.

Uglerod elektrik welosipediniň bahasyny kesgitlemeli iň uly faktorlar, olary döretmek üçin ulanylýan çarçuwaly materiallar we komponentlerdir. Tigir sürmäge çynlakaý çemeleşýän bolsaňyz we birnäçe ýyllap ýöremeli ramka isleseňiz, uglerod süýümi modeline maýa goýmagy maslahat berýäris.Has gymmat material bolsa-da, uglerod süýümli welosipedleri ulanýan elýeterli uglerod çarçuwaly elektrik tigirlerini tapyp bilersiňiz.Her býudjetden peýdalanýanlar iň oňat münmek tejribesine eýe bolup biler ýaly, elýeterli nyrhda iň arzan uglerod süýümli elektrik welosipedini döredendigimize buýsanýarys.

Specialörite talap barmy?

Umuman, umumy elektrik welosiped önümleri we ätiýaçlyk çig mal bar.Specialörite islegiňiz üçin size özleşdiriş hyzmatymyzy hödürleýäris.OEM / ODM-ni kabul edýäris.Logotipiňizi ýa-da markaňyzy welosiped korpusyna we reňk gutularyna çap edip bileris.Takyk sitata üçin bize aşakdaky maglumatlary aýtmaly:

Spesifikasiýa

Bize material üçin talaplary aýdyň;we tigiriň ululygy, hereketlendiriji ýa-da çarçuwa we ş.m. ýaly goşmaça funksiýa goşmaly bolsa.

Mukdar

MOQ çägi ýok.Emma Maks mukdary üçin, arzan bahany almaga kömek eder.Has köp mukdarda sargyt edilip bilner.

Arza

Taslamalaryňyz üçin arzaňyzy ýa-da jikme-jik maglumatyňyzy aýdyň.Size iň gowy saýlawy hödürläp bileris, şol bir wagtyň özünde, inersenerlerimiz býudjetiňize laýyklykda has köp teklip berip bilerler.

Elektrik welosiped: Iň soňky gollanma

An elektrik welosiped(doly asma e-welosiped, eBike bukulýan,we ş.m.)herekete kömek etmek üçin ulanylýan toplumlaýyn elektrik hereketlendirijisi bolan motorly welosipeddir.Elektron tigirleriň köp görnüşi dünýäde bar, ýöne olar köplenç iki giň kategoriýa bölünýär: çapyksuwaryň pedal güýjüne (ýagny pedeleklere) kömek edýän tigirler we moped stiliniň işleýşini birleşdirýän tigirler.Bularyň ikisi hem çapyksuwar tarapyndan pedal etmek ukybyny saklaýar we şonuň üçin elektrik motosikli däl.Elektron tigirler zarýad berilýän batareýalary ulanýarlar we adatça sagatda 25-32 km (16-dan 20 mil) çenli hereketlendirijidir.Powerokary kuwwatly görnüşler köplenç sagatda 45 km-den (28 mil) geçip biler.

Elektron welosiped ulanylyşy käbir bazarlarda ösýär, sebäbi awtoulaglara, gazylyp alynýan ýangyç bilen işleýän mopedlere we kiçi motosikllere ekologiýa taýdan arassa we sagdyn alternatiwa we adaty welosipedlere has güýçli fiziki taýdan güýçli alternatiwa hökmünde seredilýär.

Elektrik welosiped görnüşleri

1-nji görnüş: E-welosiped:“Pedal Assist”, hereketlendirijini ulanmak üçin pedal etmeli elektrik tigiridir.Edil adaty welosiped ýaly, pedal edýändigiňizi duýýan we pedal tagallalaryna kömek etmek üçin hereket edýän motor bar.Durmuşyňyzda hemişelik esasda iň gowy ýoluňyz bar ýaly duýulýar.“E-welosipediň” bu synpy / görnüşi çişirip biler ýa-da bolmazlygy mümkin.(“Pedal Assist”, iň ýokary tizligi bolup biler ýa-da bolup bilmez, iň ýokary tizligi 20 km

2-nji görnüş: E-welosiped:Diňe “Throttle”, gazyk bilen dolandyrylýan hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan elektron tigir.Bu elektriklerde motordan peýdalanmak üçin pedal almaly däl.Kuwwat isläniňizde, siňdirijini gysyň we gidiň.Burçuň ortasynda çaltlaşyp bilersiňiz, şeýlelik bilen çekiş artýar.Elbetde, näçe az pedal etseňiz, şonça-da batareýada şiresi gutarar.(Diňe Throttle, Maks. Tizligi 20 metr, sürüjilik şahadatnamasy gerek däl, ýaş çäkleri ýok.)

TYPE 3 E-Bike:Pedal Assist 28mph.bu klas / görnüş iň ýokary tizligi 28 metr bolan iň çalt “kanuny” elektron welosipeddir.Henizem “welosiped” hasaplanýar we sürüjilik şahadatnamasyny, belgisini we ş.m. talap etmeýär. Kanuny taýdan welosiped hasaplanýar ... .. we adam gyzykly!Kanun boýunça kaska talap edilýär.Adatça bu kategoriýa welosipedde gatnaýan biri üçin iň gowusy bolardy..

Elektrik tigiriniň tehniki

Motorlar we hereketlendirijiler

Elektrik tigirlerinde ulanylýan hereketlendirijileriň iň köp ýaýran iki görnüşi çotga we çotgasyz.Köp konfigurasiýa bar, bahasy we çylşyrymlylygy üýtgeýär;göni hereketlendiriji we dişli hereketlendiriji bölümler ulanylýar.Zynjyrly hereketlendiriji, guşak sürüjisi, konsentrator ýa-da sürtülme hereketlendirijisi bilen islendik pedal sikline diýen ýaly elektrik energiýasyna kömek ulgamy goşulyp bilner.Çotgasyz konsentratorlar häzirki zaman dizaýnlarynda iň ýygydyr.Motor, tigir merkezine gurulýar, stator bolsa ok bilen berk berkidilýär we magnitler tigir bilen birikdirilýär we aýlanýar.Welosiped tigir merkezi motordyr.Ulanylýan hereketlendirijileriň kuwwat derejesi bar bolan kanuny kategoriýalara täsir edýär we köplenç 750 wattdan pes däl.

Köplenç orta hereketlendiriji ulgam diýlip atlandyrylýan elektrik kömekçi hereketlendirijiniň başga bir görnüşi meşhurlykda artýar.Bu ulgam bilen elektrik hereketlendirijisi tigirde gurlanok, adatça aşaky ýaýyň gabygynyň golaýynda (köplenç aşagynda) oturdylýar.Has adaty konfigurasiýalarda, motoryň üstündäki sogan ýa-da tigir, tigiriň kranketiniň bir goluna berkidilen tigir ýa-da rozetka bilen kemer ýa-da zynjyr sürýär.Şeýlelik bilen, tigir tigirde däl-de, pedallarda üpjün edilýär, netijede welosipediň adaty hereketlendiriji otlusy arkaly tigirde ulanylýar.

Kuwwat zynjyryň we rozetkanyň üsti bilen ulanylýandygy sebäpli, hereketlendirijide çalt könelmeginden goramak üçin güýç adatça 250-500 watt bilen çäklenýär.Yzky merkezdäki içki dişli konsentrator bilen birleşdirilen elektrik orta hereketlendiriji, täzeden işe başlan pursatynda dişli zarbalary ýumşatmak üçin deşijek mehanizminiň ýoklugy sebäpli ideg talap edip biler.Üznüksiz üýtgeýän geçiriş ýa-da doly awtomatiki içerki dişli merkezi, adaty içerki dişli merkezleriň mehaniki birikdirmeleriniň ýerine suwuk birikdirmek üçin ulanylýan ýaglaryň ýapyklygy sebäpli zarbalary azaldyp biler.

Orta hereketlendiriji hereketlendirijileriň merkezi hereketlendirijilerden has uly artykmaçlygy zynjyryň (ýa-da kemeriň) üsti bilen ulanylmagy we şeýlelik bilen bar bolan arka dişli (daşarky ýa-da içki) ulanylmagydyr.Bu hereketlendirijä has giň tizlikde hereketlendirijini has netijeli işlemäge mümkinçilik berýär.Welosipediň dişlilerini ulanman, şoňa meňzeş konsentratorly hereketlendirijiler elektron tigirini ýuwaş-ýuwaşdan dik depelere çykarmakda, şeýle hem elektron tigirini tekizde çalt hereket etmekde has täsirli bolýarlar.

Batareýalar

Elektron tigirler elektrik hereketlendirijilerinden we dolandyryşyň käbir görnüşlerinden başga-da zarýad berilýän batareýalary ulanýarlar.Ulanylýan batareýa ulgamlaryna möhürlenen gurşun - kislotasy (SLA), nikel-kadmium (NiCad), nikel - metal gidrid (NiMH) ýa-da litiý-ion polimer (Li-ion) girýär.Batareýalar naprýa .eniýe, umumy zarýad kuwwaty (amp sagat), agram, öndürijilik peselmezden öň zarýad beriş siklleriniň sany we aşa woltly zarýad beriş şertlerini dolandyrmak ukybyna görä üýtgeýär.Elektron tigirleri işletmek üçin energiýa çykdajylary az, ýöne batareýany çalyşmak üçin ep-esli çykdajylar bolup biler.Batareýa paketiniň ömri ulanyş görnüşine baglylykda üýtgeýär.Az mukdarda zarýad bermek / zarýad bermek siklleri batareýanyň umumy ömrüni uzaltmaga kömek eder.

Bu aralyk elektron tigirler bilen möhüm ähmiýete eýe bolup, hereketlendirijiniň netijeliligi, batareýanyň kuwwaty, hereketlendiriji elektronikanyň täsiri, aerodinamika, depeler, welosipediň we çapyksuwaryň agramy ýaly faktorlara täsir edýär.Kanadanyň “BionX” ýa-da “Amerikan Vintage Electric Bikes” ýaly käbir öndürijiler regeneratiw tormozy ulanmaga mümkinçiligi bar, hereketlendiriji tormoz torlary çekilmezden öň tigirini haýallatmak üçin generator hökmünde çykyş edýär.Bu tormoz torlarynyň we tigir tekerleriniň diapazonyny we ömrüni uzaltmak üçin peýdalydyr.Fuelangyç öýjüklerini ulanmak bilen synaglar hem bar.meselem PHB.Şeýle hem awtoulaglar we käbir ulaglar üçin batareýalary doldurmak ýa-da çalyşmak üçin superkapensatorlar bilen käbir synaglar geçirildi.1980-nji ýyllaryň ahyrynda Şweýsariýada “Tour de Sol” gün ulaglary ýaryşy üçin işlenip düzülen elektron tigirler gün zarýad beriş stansiýalary bilen geldi, ýöne soňra üçeklere berkidildi we elektrik toguna iýmitlenmek üçin birikdirildi.Soňra welosipedler häzirki döwürde bolşy ýaly setden zarýad aldy.Elektron welosiped batareýalary ozal has uly kompaniýalar tarapyndan öndürilen bolsa-da, köp kiçi we orta kompaniýalar has çydamly batareýalary döretmek üçin innowasion täze usullary ulanyp başladylar.Döwrebap, adaty gurlan awtomatlaşdyrylan takyk CNC ýer kebşirleýiş maşynlary [51] 18650 batareýa paketleri, özüňiz e-welosiped öndürijileriniň arasynda köplenç ulanylýar. (:Azan: https: //en.wikipedia.org / wiki / Elektrik_ welosiped)

Elektrik welosiped vs motosikl

Elektrik tigirleri bilen, adaty itek tigir ýaly pedal edýärsiňiz, soň bolsa elektrik hereketlendirijisi size kömek edýär.Motosikller bilen hiç hili pedal ýok we ähli herekete gazyk gözegçilik edilýär.

Elektrik welosiped vs skuter

Işlemek üçin ygtybarly gatnaw gerek bolsa, elektron tigir iň gowy jedeliňizdir.Has uly batareýasy, has ýokary güýji we amatlylygy sebäpli elektron tigirler uzak aralyga gitmegi başarýarlar.Tersine,elektrik skuterlerinde has kiçi batareýalar bolýar we oturmazlygy çapyksuwarlaryň çalt ýadap biljekdigini aňladýar.

Elektrik tigiriniň peýdalary

Has uzakda gezelenç ediň

100 mil aralygy bilen has uzaklara gidip, dynç alyşda has köp zady görüp bilersiňiz.

Oturyň

Awto-çalşyk we ösen datçiklerimiz, ýokaryk münüp oturmaga mümkinçilik berýär.

Bir çapyksuwar üçin amatly

Bir bedenli uglerod uniwersal laýyk çarçuwasy 5 '6to 6'4' aralygyndaky çapyksuwarlar üçin ýasaldy.

Ygtybarly we çalt durmak

gidrawliki tormozlar, elektron tigiriňizi howpsuz saklamaga güýç berýär.

Uzak we görüň

Doly birleşdirilen öň we yzky yşyklandyryş size görmäge we görmäge mümkinçilik berýär.

Elektrik welosiped nähili işleýär?

Umuman aýdanyňda, elektron tigirlerpedal we käbir ýagdaýlarda çişirmek arkaly gelýän batareýa bilen işleýän “kömekçi” welosipedler.Pedallary kömekçi elektron welosipedine itekläniňizde, kiçijik motor hereket edýär we size güýç berýär, şonuň üçin depeleri gysyp, kyn ýerlerde gezelenç edip bilersiňiz.

Elektrik welosiped aralygy

Elektrik tigirleriniň arasynda aralyk barBaglylykda 40-100 mil batareýanyň ululygy, ortaça tizlik, ýer, çapyksuwar agramy we ş.m. ýaly dürli faktorlarda.Has kiçi 48V ýa-da 36V batareýa bilen adaty aralyk zarýad üçin bary-ýogy 15-35 mil bolar.Bu düýpli tapawut.

Elektrik welosiped tizligi

Elektron welosipedleriň köpüsi, pedal geçýänçä elektrik kömegini bermegi bes edýär20 mil we 28 mil.

Elektrik welosiped kanunlary

Köp ýurt elektrik welosipedleriniň ulanylyşyny kadalaşdyrmak üçin elektrik welosiped kanunlaryny kabul etdi.ABŞ we Kanada ýaly ýurtlarda howpsuzlyk talaplaryny we önümçilik standartlaryny düzgünleşdirýän federal düzgünler bar.Unionewropa Bileleşigine gol çeken beýleki ýurtlar ýaly ulanylyşy we howpsuzlygy öz içine alýan has giň kanunlar kabul edildi.

Şeýle-de bolsa, kanunlar we terminler dürli-dürli.Käbir ýurtlaryň milli düzgünleri bar, ýöne ştatlaryň we welaýatlaryň karar bermegi üçin ýol ulanylyşynyň kanunylygy goýulýar.Şäher häkimliginiň kanunlary we çäklendirmeleri hasam kynlaşdyrýar.Klassifikasiýa we nomenklatura ulgamlary hem üýtgeýär.Kazyýetler "güýç bilen işleýän welosiped" (Kanada) ýa-da "elektrik pedaly bilen işleýän sikller" (Europeanewropa Bileleşigi we Angliýa) ýa-da diňe "elektrik tigirleri" bilen baglanyşykly bolup biler.Käbirleri pedelekleri elektrik energiýasy bilen beýleki tigirlerden tapawutlandyrýarlar.Şeýlelik bilen, şol bir enjam köp dürli klassifikasiýalara we düzgünlere tabyn bolup biler.Has giňişleýin öwrenmek üçin şu ýere basyňýazan: https: //en.wikipedia.org/wiki/Electric_bicycle_laws

Şu gün “Ewig” -den lomaý satyn alyň

Garaşsyz kiçi telekeçi ýa-da has uly franşiza bolsun, sizden eşitmek isleýäris.Müşderileriňiziň göwnünden turjak ýokary hilli, ygtybarly lomaý elektron tigirleri üçin saýlawlaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin şu gün toparymyz bilen habarlaşyň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň