Lomaý uglerod MTB tigirleri, uglerod ebikesleri, uglerod eplenýän tigirler, alýumin çarçuwaly bukulýan tigirler

Ewig welosiped öndürýärHytaýdan, zawodymyz öz in engineeringenerçiligimizi, dizaýnymyzy, çarçuwaly önümçiligimizi we gutarnykly işimizi mümkin boldugyça köp edýär.Tigir gurmaga gaty höwesli.Biz hünärmenwelosiped öndürýärDiňe elde ýasalan çemeleşmäniň üpjün edip biljek ussatlygy we hil gözegçiligi bilen bilelikde ýokary hilli materiallary ulanyp, laýyklygy, münmegiň sazlaşygyny we hilini, çydamlylygyny we gutarnykly görnüşlerini ulaltmaga gönükdirilendir.Atly çapyksuwar bilen dogry gabat gelende, kompaniýamyzyň welosipedleri iň amatly, iň oňat münmek we iň uzyn dowamlydyr.Öz içine alýan önümleriň köp görnüşini lomaý satýarysuglerod çarçuwasy/ elektrik dag tigir; uglerod bukulýan welosiped/elektrik bukulýan welosiped; alýumin çarçuwaly welosiped/ ebike we ş.m.Biz kabul edýärisOEM sargytşeýle hem.

  • carbon bike EWIG
  • carbon bike factory
  • bike factory

Biz hakda

Öňdebaryjy uglerod tigirleri öndüriji we uglerod welosiped lomaý üpjün ediji

Ewig 2012-nji ýylda Huizhou şäherinde (Hytaý) döredildi.Iň ýokary derejeliuglerod welosiped öndürijisiwe lomaý welosiped öndürijisi, her dürli welosiped, esasy önümler, şol sanda önüm öndürmek boýunça 10 ýyllyk tejribämiz baruglerod welosiped, uglerod elektrikli welosiped,alýumin eplenýän welosiped, alýumin elektrik bukulýan welosiped.Köp ýyllyk tejribe bizi döredýärwelosiped lomaýtelekeçilik üpjünçiligi zynjyry gaty kämildir.Her ýyl 10-dan gowrak täze model çykar.Şol bir wagtyň özünde, dizaýnerler we önümlere şahsyýet berýän aragatnaşyk hünärmenleri tarapyndan düzülen güýçli dizaýn topary, güýçli dizaýn topary studiýasy bilen işleýäris.“welosiped döredijilik dizaýn topary” hökmünde hem tanalýardy.Iň gowusy hökmündewelosiped zawodywe üpjün ediji, OEM & ODM hyzmatyny kabul edýäris, 15 günüň içinde hakyky nusgany ýasap boljak dizaýnyňyzy iberiň, logotipiňizi we reňkiňizi welosipediň üstünde goýup, material ugleroddan we garyndydan ýasalan.Biz adatdan daşary welosiped zawody, ýokary derejeli welosiped öndürmäge ökde.Lomaý satyjy ýa-da marka bolsun, iň oňat Hytaý welosiped zawody, ýokary hilli önümler we ajaýyp hyzmat bilen işiňizi çalt ösdürmäge kömek ederis.Köp ýyllyk ösüşden soň, güýçli hyzmatdaşlyga eýe boldukŞIMANO, MAXXIS, FIZIK, PROPALM, TORAYwe ş.m. Tigir söwdasy bilen meşgullanmak isleseňiz, arkaýyn habarlaşyň!Biz seniň bolarysiň gowy welosiped üpjün edijisiHytaýda.hilimizde we hyzmatymyzda uly abraý gazandyk.has giňişleýin maglumat almak üçin bize baryp görmäge hoş geldiňiz.

Hytaýda iň köp welosiped öndürijisi we lomaý üpjün ediji bolmak bilen buýsanýaryn

Ýalywelosiped öndürijisi, hünär derejesindäki uglerod welosiped ramkasyny we alýumin çarçuwasyny (dag welosipedini, elektrik dag welosipedini, bukulýan welosipedini, elektrik bukulýan tigirleri) öndürmäge üns berýäris.Ewig welosiped zawodyhuizhou guangdong welaýatynda ýerleşýär, Hytaýyň iň täsirli welosiped öndürijilerinden biridir.300-den gowrak işçimiz bar, aýda takmynan 5000 sany tigir öndürýäris.Biziň markamyz häzir meşhur .Biz iň oňat hilli welosiped öndürmäge borçlanýarys webäsdeşlik bahasy.Biziň arzuwymyz, her bir welosiped höwesjeňine münmek hezilini bermek.Bolşy ýalywelosiped lomaýwe Hytaýda öndüriji üpjün ediji, EWIG-i iň gowy Carbon welosiped markasy etmegi maksat edinýäris.Biziň maksadymyz abraýly marka bolmak we tigir sürmek höwesjeňlerine ýokary bahaly welosiped önümlerini elýeterli bahadan satyn almaga rugsat bermek.

Biz elmydama şu şygary ýerine ýetirdik: “Ilki bilen hil, ilki bilen iň ýokary müşderi.”

“Ewig” welosiped önümçiligi müşderilere iň oňat uglerod welosiped önümlerini hödürlemegi maksat edinýär.Kömürturşy tigir enjamlaryny iň köp öndüriji hökmünde hemme ýerde welosiped sürýänler tarapyndan hormatlanýan nyşanly marka hökmünde pozisiýa eýelemegi maksat edinýäris.

Barlygyny görmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarysEWIG welosipedwelosiped dünýäsiniň her burçunda.