bukulýan welosipediň bahasy näçe | |EWIG

Welosipedler amatly syýahat etmek üçin niýetlenendir.Welosipedleriň köp görnüşiniň biri bukulýan welosipeddir.Eplenýän welosipedler ykjam, ykjam we az ýer talap edýän görnüşde döredildi.Hytaýda bukulýan welosipedgiň öýlerde ýaşaýan adamlar üçin standart transport usulyna öwrüldi.

Häzirki wagtda bukulýan tigirleriň birnäçe görnüşi bar.Mundan başga-da, giriş derejesindäki bukulýan welosipedler 200 dollardan başlap, ortaça 200-den 800 dollar aralygynda bolup biler.Eplenýän welosipedler hatda 1500 dollardan hem ýokary bolup biler, bu size gowy gezelenç etmek üçin ajaýyp hil we aýratynlyklar berer.

Tigirleriň bukulmagy üçin häzirki bazaryň uludygy äşgärdir.Köp marka “old” we “new” tigirçilere iň laýyk gelýän welosiped görnüşini üpjün etmek üçin bäsleşýär.Umuman, welosipedleri we tigirleri buklanda, marka bir zat.Marka bazara näçe köp girse, şonça-da satyn almak üçin ilkinji wariant bolmagy ähtimal, esasanam bahadan hilini has gowy görýänler üçin.

Tigiriň bahasyny epleýän tigir komponentleri

Tigir sürýänleriň köpüsi, elýeterli ýa-da ýokary hilli welosiped üçin gitmelimi diýen soraga ýykgyn edýärler.Täze bukulýan welosiped üçin 200 dollardan gowrak bahany alyp bolanda 1000 dollardan köp pul tölemegi soraýarlar.Şeýle-de bolsa, bukulýan welosiped döretmek üçin ulanylýan komponentler ep-esli üýtgeşiklik döredýär.Bu komponentlere şular girýär:

1. Çarçuwaly material

2. Şinanyň görnüşi

3. Eer

4. Tormoz ulgamy, dişli çalşyklar, hereketlendiriji we eplenýän bogunlar

uglerod süýümi we alýumin çarçuwasy

Tigirli welosipediň çarçuwasy, tigiriň umumy bahasynyň takmynan 15% -ini emele getirýän iň gymmat bölek hasaplanýar.Tigiriň ruhy diýlip hem atlandyrylýan çarçuwada esbaplar we komponentler tutuşlygyna saklanýar.Tigiriň tizligini, rahatlygyny we howpsuzlygyny ara alyp maslahatlaşanyňyzda esasy faktor hem bolýar. Çarçuwaly material, bukulýan welosipediň agramyny kesgitlemekde hem möhüm rol oýnaýar.

EWIG bukulýan modellerimiz uglerod süýümi we alýumin çarçuwasy bilen ýasalýar.

Alýumin çarçuwalary poslama we poslama has çydamly, sebäbi düzüminde alýumin oksidi bar.Alýumin materiallary has ýeňil aýratynlygy üçin polat çarçuwaly welosipedleri görkezýär, az ýadawlyk bilen has uzak aralyklara gitmäge mümkinçilik berýär.Muňa garamazdan, alýumin çarçuwalary polat çarçuwalardan has gymmat.

Uglerod süýümli çarçuwalar ahyrky derejeli bukulýan welosipedler üçin saklanýar.Iň güýçli, iň dykyz we iň ýeňil material hödürleýär, bu sanawdaky iň ýokary bahany talap edýär.Ingeri gelende aýtsak, bukulýan welosipedler has ýeňilleşýärkä, şonça-da gymmat bolýar.Munuň sebäbi EWIG welosipedidirHytaýda öndürijilerýokary hilli we ýeňil çarçuwaly materiallary ulanyň, olary has ykjam we ulanmaga amatly ediň.

Lighteňil bolmak, bukulýan welosiped üçin goşmaça faktor, sebäbi bir gezek buklanda göterip bolýar.Oftenygy-ýygydan syýahat edýän adamlar, bukulýan welosiped götermek we daşamak aňsat bolsa, amatly hasaplaýarlar.Ingeňil bukulýan welosipedler köplenç uglerod süýümi we alýumin ýaly ýeňil materiallar bilen ýasalýar.

Şinanyň görnüşi

Eplenýän welosipediň bahasynyň takmynan 8% -i teker görnüşine geçýär.Şeýle bolansoň, welosipediňiziň tigirleri we tekerleri tizligiňizi we sürmegiň hilini görkezýär.Şeýlelik bilen, oňat jübüt tekerler rahatlygyňyza we duruşyňyza zyýan bermezden çalt ýöremäge mümkinçilik berer. Şol bir wagtyň özünde tekeriň ululygyny saýlamak hem uly üýtgeşiklik döredýär.Çydamlylygy üçin niýetlenen tekerler, energiýa siňdiriji tekerler bilen deňeşdirilende has agyrdyr.Eplenýän welosiped öndürijileriniň köpüsi dürli görnüşli tekerleri üpjün edýär.

Eer

Tigiriňiziň bahasynyň 5% -i tigirli oturgyjyňyza gidýär.Birnäçe sagatlap bukulýan welosipediňize münjek bolsaňyz, size amatly we amatly eýer tapyň.

Käbir oturgyçlar ýumşak ýa-da spartan görnüşli ýassyklary öz içine alýar.Şeýle-de bolsa, köpükli eýerleriň hemmesi hemmeler üçin rahatlyk bermeýär.Şol bir wagtyň özünde, eýeriňiz üçin has giň ýa-da dar görnüşde iň oňat ululygy we ini saýlamaly bolarsyňyz.

Mundan başga-da, EWIG bukulýan welosipedlerimiziň eýeriň aşagynda asma bar, bu bolsa ýollaryňyza adatdakysyndan has köp böwet bolanda has amatly bolýar.

Tormoz ulgamy, dişli çalşyklar, hereketlendiriji we eplenýän bogunlar

Täze doglan çagalaryň köpüsi (hatda tejribeli welosiped sürýänlerem) tormoz ulgamyna üns bermediler.Netijeli tormoz ulgamy, zerur wagty durup biljekdigiňize ýeterlik ynam döredip, gezelençiňizi çaltlaşdyrmaga mümkinçilik berýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.Iki goşa gapdal çekişden, çyzykly çekişden (ýa-da V-tormozdan), mehaniki disk tormozlaryndan we gidrawlik disk tormozlaryndan saýlap bilersiňiz.

Dişli üýtgeýän tehnologiýa barada aýdylanda bolsa, iň döwrebapbukulýan welosipedlerbu aýratynlygy durmuşa geçiriň.Bu komponent, ýeriň ýüzüne garamazdan pedal we aýlawly hereket etmäge mümkinçilik berýär.Dişli çalyşma ulgamy bilen, dişli çalt we takyk üýtgedip bilersiňiz.

Sürüjiniň esasy böleklerine pedallar, kranklar, zynjyrlar, dykyzlar we derailleur girýär.

Hil taýdan bukulýan welosiped adatça düzülip bilner, çydamly, münmek üçin amatly we aňsatlyk bilen bukulýar.Eplenýän welosipediň esasy satuw nokady onuň bukulmagy bolany üçin, käbir welosipedleriň gyrasy özüni ykjam görnüşine çekmek üçin zerur wagtdyr.

Ewig önümleri barada has giňişleýin öwreniň

carbon fiber electric folding bike
https://www.ewigbike.com/carbon-frame-electric-mountain-bike-27-5-inch-with-fork-suspension-e3-ewig-product/

Has giňişleýin täzelikleri okaň


Iş wagty: Mart-19-2022