Köp ýyllap,EWIGöň hataryndadyuglerod welosipedösüşi.Biziň maksadymyz dünýädäki iň ýeňil, iň güýçli we iň oňat öndürijilikli uglerod tigirini dizaýn etmek we öndürmek.Bahany, rahatlygy, gymmaty we ygtybarlylygy göz öňünde tutup, öndürýän uglerod tigirlerimiz gündelik welosiped sürýänler üçin sportuň iň oňat türgenlerine çenli amatlydyr. EWIGuglerod dag tigirleridürli maksatlar üçin amatlydyr.“Ewigbike.com” -da býudjetiňiziň nämedigine garamazdan, ony çagalar, erkekler ýa-da aýallar üçin satyn alsaňyz, iň amatlysyny tapmagyňyz kepillendirilýär.EWIG uglerod tigirleri dürli dişli we tigir tehnologiýalaryna, beýikliklere we daşky dizaýnlara eýe.Uglerod welosipedlerimiz çapyksuwar üçin iň oňat rahatlygy üpjün etmek üçin çydamly we ýeňil bolup, ýoldan, daglyk we çyzykly ýollardan we uzak aralyklardan ýöremek ýaly ähli ýerlerde ulanylyp bilner. EWIGuglerod welosipeddisk tormozlary, gidrawlik disk tormozlary (gidrawlik tormoz torlary), öň we yzky tigir V tormozlary ýaly giň görnüşi bar.Şeýle hem 120 kg, 100kg, 150kg saýlap bilersiňiz.Passengersolagçylaryň aglaba köplügine laýyk gelýän sazlanylýan oturgyç nagyşlary we beýiklikleri, şeýle hem goşmaça ammar ýerleri ýa-da sebetler we faralar bar.Biz ygtybarly öndüriji.Oklar, transmissiýalar, zynjyrlar ýa-da tormozlar ýaly bölekler bolsun, welosipediň durnuklylygyny üpjün etmek üçin “Shimano” ýaly belli markalary ähli komponentler üçin ulanýarys. Bulary özüne çekiji zakaz ediňEWIG uglerod dag tigirlerişu gün Ewigbike.com sahypasynda.Ajaýyp arzanladyşlar we arzan bahalar bilen ýokary hilli hyzmatlar we ýokary hilli önümler satyn almak ýa-da özleşdirmek isleýänleriň hemmesini hökman kanagatlandyrar. EWIG hünärmenuglerod süýümi dag welosiped öndürijisi.Biz Hytaýdan we 100% uglerod süýümli dag tigirleri bilen üpjün edýäris.Býudjet gaty guýruklaryndan başlap, ähli taraplaýyn ýaryşlara, aşaky ýaryş tigirlerine çenli hemme zat elýeterli. Degişli gözleg:Uglerod tigirleri,Uglerod bukulýan welosiped,Uglerod E Bike