bukulýan welosipediň gowydygyny nädip bilýärsiň |EWIG

Lomaý bukulýan tigirlerdiňe bir şäher ýolagçylary bilen meşhur bolman, eýsem ýaşaýyş meýdany çäkli adamlar üçin hem amatly - meselem, studiýa kwartirasynda ýa-da umumy jaýda ýaşaýan bolsaňyz.Şeýle hem, RV gezelençlerinde ýa-da kanalda dynç alyş günlerinde ýanyňyz bilen gitmek has aňsat.

Şäherde gezelenç etmek üçin giňişlik tygşytlaýan welosipedler

Eplenýän welosipedler belli bir tizlik we rahatlyk hödürleýär, bu welosiped bilen şäheri aýlanmagy amatly we lezzetli edýär, barmaly ýeriňize baranyňyzdan soň olary köpçüligiň içinde gulplamak barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Plyönekeýje edip, ýanyňyz bilen tigirläň.

Üstesine-de, ulag reesimlerini birleşdirmäge mätäç bolsaňyz, ajaýyp amatly, sebäbi olary aňsatlyk bilen otla ýa-da awtobusa alyp bilersiňiz.Aslynda, bukulýan welosipedler şäheri aýlanmak üçin ajaýyp çözgütdir we iň oňat ýolagçy tigirleri bolmagy mümkin.

Demir ýol menziline münüp, soňam işe gidýärsiňizmi ýa-da ammar ýeri köp bolan kiçijik kwartirada ýaşaýarsyňyzmy,iň gowy bukulýan tigirlerygtybarly daşamak üçin gaty köp ýer tutmaň.

Tigirleriň bukulmagy gymmadymy?

Hawa, ýolagçylar üçin iň oňat welosiped.Olaryň işleýşi, jemgyýetçilik transport ulgamlarynda daşamagy aňsatlaşdyrýar.Olary ýanyňyz bilen alyp bilersiňiz, şonuň üçin ogurlanmagyndan gorkmaň.Üstesine-de, olary ofisiňizde ýa-da öýüňizde saklamagy aňsatlaşdyrýan ykjam görnüşe bukulýar.Eplenýän welosipedler gymmat!

Eplenýän welosiped ideýasyna düşünmek gaty aňsat.Welosipedleri mümkin boldugyça ykjam we ykjam etmek üçin welosiped iki ýa-da üç hereketde eplenmegi aňsatlaşdyrýar.

Eplenýän welosipedler köplenç bir ölçegli bolýar.Oturgyçlaryň we oturgyçlaryň köpüsi çapyksuwarlara laýyk gelýär.Köp markalar has uzyn bolanlar üçin haýsydyr bir uzaldylan ýa-da teleskoply oturgyç görnüşini hödürlärler, geliň 34-35 dýuýmlyk içlik hakda aýdalyň.Eplenýän welosipedler tizlik üçin döredilenok, münmegiň ýagdaýy dik, ýöne bukulýan tigirler kiçi tigirleriň öwezini dolmak üçin has ýokary dişli gatnaşygy ulanyp biler.Şeýlelik bilen her pedal urgy doly ululykdaky welosiped bilen deňdir.Şeýle hem kiçi tigirleri ulanmagyň käbir netijeliligi bar, esasanam tizlenende, has çalt hereket etmek bilen bir hatarda şäherde ajaýyp gezelenç edýär.Toeri gelende aýtsak, kiçi tigirler has güýçli we has agyr ýük götermäge ukyply.

Eplenýän welosipedler maşk üçin gowymy?

Hawa, ýönekeý söz bilen aýdylanda.Bu welosiped, birine münmek umuman ajaýyp maşkdyr.Tapylýan welosipedi türgenleşik ýa-da maşk etmek üçin ajaýyp edýän zat, olaryň has ykjam bolmagy, birine müneniňizde sizi has berk duýmagydyr.Bu welosipediň ýany bilen islendik ýere alyp bolýandygynyň ýönekeý hakykaty size münmäge has köp mümkinçilik berýär, bu bolsa siziň üçin has köp maşk etmegi aňladýar!Hatda tigiriň ululygy hem siziň peýdasyna işläp biler.Kiçijik tigirler, müneniňizde az tizligi aňladýar.Şol sebäpli dowam etmek üçin has köp pedal etmeli bolarsyňyz;elbetde, bu has gowy maşklara alyp barar.Thisöne ýadyňyzdan çykarmaň, munuň bilen güýjüňizi ýakarsyňyz, şonuň üçin bu işe baş goşmasaňyz, belki adaty welosiped bilen ýapyşmagyňyz mümkin.Her niçigem bolsa, ajaýyp maşk edersiňiz.

Eplenýän welosipedler ýarymy?

Her welosipediň döwülýän nokadynyň bardygyny bellemek möhümdir.Bu welosipedleriň bukulýandygy we welosipediň alýumin, uglerod ýa-da polatdan ýasalandygy üçin adaty welosipedler üçin dogry.Her metalyň streslere çydamlylygy üçin çäkleri bar we her çarçuwa belli bir şertlerde döwülip biler.Tigirli bukulýan tigirler üçin bolsa, “bukulýan tigirler bukulmaýan tigirlerden has aňsat döwülýärmi?” Diýen sorag ýüze çykýar.Dizaýnlaryň köpüsi ýaly öz-özünden ýykylýan çarçuwanyň bolmagy, aç-açan meseläni döredýär.Käbir esasy fizika, bogun ulanmagyň bir zady gowşatjakdygyny aýdýar.

Eplenýän bogun we ilik köplenç bukulýan tigirleriň iň gowşak bölegi bolupdy.Abraýly markalar barada aýdylanda-da, köplenç şeýle bolýar.Talap edilýän goşmaça kebşirlemek, has gowşak nokatlara hem sebäp bolýar.Näçe köp bogun bar bolsa, şonça-da şowsuzlyk nokatlary bar.

Bir söz bilen aýdylanda, köp bukulma barHytaýda welosiped öndürmekwe dürli bahalarda satdylar, Bahasy näçe ýokary bolsa, komponentler we gezelenç gowy bolar, bu bolsa töleýän zadyňyzy alarsyňyz.Gatnaşmak, syýahat etmek we başga-da köp hereket etmek üçin iň oňat maşynlardan birini gözleýän bolsaňyz, bukulýan welosipedden başga zat gözlemäň.

Ewig önümleri barada has giňişleýin öwreniň


Poçta wagty: 26-2022-nji aprel