Uglerod süýümi aňsatlyk bilen döwülýärmi?EWIG

Uglerod süýümi birleşdirilen materialdyr.Epoksi bilen bilelikde saklanýan süýümleriň tonnalaryndan ybaratdyr. Uglerod süýümi uzalanda ýa-da egilende gaty güýçlidir, ýöne gysylanda ýa-da ýokary zarba sezewar bolanda ejizdir (meselem, uglerod süýümi çyzygy egilmek gaty kyn, ýöne ýarylar) çekiç bilen urulsa aňsat) .Bu meselä göz aýlamak auglerod süýümi çarçuwasyçapyksuwaryň agramyny we çapyksuwaryň goşýan güýçleriniň hemmesini goldap biler (bedeniniň agramyndan birnäçe esse köp bolup biler), asla ejiz däl.Bularyň hemmesi deňeşdirip boljak alýumin ýa-da polat çarçuwanyň agramyndan az.

Forceöne güýçleriň käbir görnüşleri, ýiti täsirler ýaly, süýümlere zeper ýetirip, materialy gowşadýan epoksi, metal bilen ähtimallygy az.

Mundan başga-da, uglerod süýümi polatdan has berk we gaty ygtybarly bolup biler.Emma nädogry ýasalanda uglerod süýümli komponentler aňsatlyk bilen döwülip biler.Beýleki materiallardan tapawutlylykda, uglerod süýümli bölekleri berkitseňiz, ýoldan ýykylmagy ähtimal.

Uglerod süýümi çydamlymy?

Uglerod süýümi himiki taýdan durnukly, poslama çydamly we poslamaz.Uglerod süýümli kompozitleriň käbir metallar bilen gatnaşygynda galvaniki poslama sebäp bolup biljekdigini bellemelidiris.Gysga wagtyň içinde aç-açan poslama sebäp bolmajakdygyna garamazdan, poslama önümler wagtyň geçmegi bilen köpelýär we zaýalanýar.

Uglerod tigirini güne goýmak erbetmi?

Uglerod süýümleri gün şöhlesine aşa duýgur.Islendik täsir etmek, deriniň düwnük keseliniň döremek mümkinçiligini ep-esli ýokarlandyrar.Welosipediň göni gün şöhlesinde bolmagyna ýol bermäň.

Uglerod süýümli welosiped gymmadymy?

Emma öňküsinden has amatlydygyna garamazdan,Hytaýda uglerod süýümi elektrik tigiralýumin we polat alternatiwalarynyň köpüsinden has gymmat.Şeýlelik bilen welosiped gözleýänler üçin agramy, duýgurlygy ýa-da öndürijiligi bilen düýbünden hiç zat ýok bolsa, köplenç uglerod süýümi iň gowy umumy saýlaw bolar.

Uglerod çarçuwalary ýarylýarmy?

Dizaýn kemçiligi we önümçilikdäki kynçylyklar, münüp barýarka birden betbagtçylyga sebäp boldy.Uglerod polat ýa-da garyndy çarçuwasy ýaly birleşip bilýän material bolup, ownuk çatryklary ösdürmeýär.

Uglerod süýümi prosesi çylşyrymly we güýji uglerod matasynyň modulyna we galyplaýyş prosesi we galyňlygy bilen baglanyşyklydyr.Umuman aýdanyňda ,.zawodyň uglerod çarçuwasydöwmek aňsat däl we uglerod çarçuwasynyň aýratynlyklary ýeriň basyşyna çydap bilýär, ýöne nokada çydap bilmeýär.Şonuň üçin uglerod çarçuwasy ýere gaçsa, esasan diňe lak bolar we daşyň ujy urulsa, döwülmek howpy dörär, ýöne umumy alýumin çarçuwasyndan has güýçli bolar.

Näme üçin uglerod süýümi aňsatlyk bilen döwülýär?

Uglerod süýümi turbasyny döwmek aňsat däl, bu onuň döwülmejekdigini aňlatmaýar.Kömürturşy süýümli turbalary senagat taýdan ulanmak üçin talaplar, adatça, gündelik ulanylýanlardan has ýokary we döwülmek ähtimallygy hem has ýokary.Senagat enjamlarynyň öndürýän güýji ellerimiziň güýjünden has ýokary.Seresap bolmasaňyz, uglerod süýümi turbasy doly gyrylyp bilner.Uglerod süýüm turbasynyň döwülmegi, öz kemçiligi we ýükden has ýokary ýük bilen baglanyşyklydyr.

Uglerod süýümi turbasy uglerod süýüminiň öňünden ýasalýar we uglerod süýüminiň taýýarlanyşynyň özi ýiti zatlaryň deşilmeginden gorkýar.Kömürturşy süýüminiň düzüm bölegi uglerod süýümi we rezin materiallarydyr.Düwürtigiň gatylygy ýokary däl.Ponksionyň düýp manysy kiçi bir ýere uly basyş etmekdir.Şonuň üçin uglerod süýümi turbasy has ýiti bir zat bilen ýüzbe-ýüz bolanda, kesiş bolar.

Mundan başga-da, uglerod süýümi turbasynyň könelişme garşylygy ýokary däl we ýerli uzak möhletli sürtülme aşa könelmegine sebäp bolar.Stressden soň, ol hem bozular.

Uglerod süýümli welosiped ramkalary has giňden ýaýransoň, bazarda has meşhur bolýar we býudjetli adamlar üçin ajaýyp.

Bu welosipedler uglerod süýümi bilen reziniň garyndysyndan ýasalýar we güýçliligi we berkligi bilen meşhurdyr.Şeýle-de bolsa, uglerod süýümli welosipediň näçe wagt dowam etjekdigi hakda pikir edip bilersiňiz.Esasanam has adaty metal welosiped bilen deňeşdirilende?

Iň soňky etjek zadyňyz, täze welosipedde puluňyzy pikir edişiňiz ýaly wagtyň geçmegi bilen saklamazlygy üçin sarp etmekdir.Şonuň üçin gözleg geçirmezden ozal karar bermekden ozal gözleg geçirmek gaty möhümdir.

Bagtymyza, gowy karar bermek üçin zerur bolan ähli maglumatlar bilen size ýarag bereris.Bu makalada uglerod süýümli welosipediň saklanyş möhleti we wagt synagyna nädip ukyplydygy barada has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz.

Uglerod süýümli welosipedlerýasamak üçin ulanylýan güýçli materiallar sebäpli aňsatlyk bilen döwülmez.Uglerod süýümli welosipedler wagtyň geçmegi bilen yzygiderli ösdürilýär we kämilleşdirilýär, dokamak we epoksi boýunça tehniki ösüşler bolup geçýär, olary öndürmek üçin iň ýokary hilli materiallaryň ulanylmagyny üpjün edýär.Bu welosiped ramkalary, iň zerur bolan çarçuwaly ýerlerde güýç bolmagyny üpjün edýän görnüşde dizaýn edilendir we gurlupdyr.Şeýlelik bilen, aňsatlyk bilen döwülmeýän ýokary çydamly welosiped çarçuwasyny öndürmek üçin uglerod hökman ulanylyp bilner.

Mundan başga-da, uglerod süýümli welosiped ramkalary, laboratoriýa synagynda garyndydan has ýokarydygy subut edildi we uly täsir garşylygy bolan bir topar uglerod süýümli tigir alyp bilersiňiz.

Aslynda, uglerod çarçuwaly welosipedlerde ýüze çykýan iň uly ýalňyşlyklar we döwükler welosiped bilen asla baglanyşygy ýok we köpüsi ulanyjy ýalňyşlygy sebäpli.Şonuň üçin tigiriňize ideg etmek we dogry ideg etmek gaty möhümdir.

Ewig önümleri barada has giňişleýin öwreniň

https://www.youtube.com/watch?v=tzmVeZt-tZc&list=PL9N9eKcwXhb040mFdIWfT0fWfO4Irf9AX&index=5
https://www.ewigbike.com/carbon-frame-electric-mountain-bike-27-5-inch-with-fork-suspension-e3-ewig-product/

Has giňişleýin täzelikleri okaň


Iş wagty: 25-2021-nji dekabry