ଆମ ବିଷୟରେ

ଆମ ବିଷୟରେ

ଇଭିଗ୍ 2002 ରେ ହୁଇଜୋ (ଚୀନ୍) ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏହା ସାଇକେଲ୍ ଜଗତର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନୂତନତ୍ୱ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଜାରି ରଖିଥିଲା ​​|କାର୍ବନ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବାଇକ୍, ଫୋଲ୍ଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍, ଫୋଲ୍ଡିଂ ବାଇକ୍ ଠାରୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ପରିସର |ଡିଜାଇନର୍ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ osed ାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ଆଲବର୍ଟଡେଜାଇନ୍ ସହିତ ଏକ ଦୃ strong ସହଯୋଗ ହେତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ |ଏହା "ସାଇକେଲ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ" ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଆମର ମିଶନ୍ ସର୍ବାଧିକ ପେସାଦାର ଅଟେ |କାର୍ବନ ବାଇକ୍ |।ଆମର ଉତ୍ପାଦ ପରିସରରୁ |କାର୍ବନ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବାଇକ୍ |,କାର୍ବନ ଇ ବାଇକ୍ |,କାର୍ବନ ଫୋଲ୍ଡିଂ ବାଇକ୍ |।ବର୍ଷର ବିକାଶ ପରେ, ଆମେ ଦୃ strong ସହଭାଗୀତା ପାଇଲୁ |ଶିମାନୋ, MAXXIS, FIZIK, PROPALM, TORAY |ଇତ୍ୟାଦି

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମାର୍କେଟିଂରେ ଆମର ବିତରକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି, ଆମର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସେବାରେ ଆମର ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା |ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଆପଣ ଆମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |

କାରଖାନା ଶୋ |

carbon road bike
car fiber bike
Bicycle manufacturer
Bicycle manufacturer1
Bicycle manufacturer2
Bicycle manufacturer3
Bicycle manufacturer4
Bicycle manufacturer5
Bicycle manufacturer6
Bicycle manufacturer7
Bicycle manufacturer8
Bicycle manufacturer9
Bicycle manufacturer10
Bicycle manufacturer11
Bicycle manufacturer12
Bicycle manufacturer13
Bicycle manufacturer16

କେବଳ କାର୍ବନ ଫାଇବର ପାଇଁ |

ଇଭିଗ୍ ସାଇକେଲ୍ କାର୍ବନ ଫାଇବର, ଉଚ୍ଚମାନର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ |ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତ carbon କାର୍ବନ ଫାଇବର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବାଇକ୍, ରୋଡ୍ ଯାନ ଏବଂ ଫୋଲ୍ଡିଂ ସାଇକେଲ୍ |

ରେସ୍ ଶୋ / ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ |

carbon road bike
carbon bike
carbon mtb bike
carbon bike team
carbon bike